การเลือกใช้งานปลอกคาน

การเลือกใช้งานปลอกคาน

คานเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างที่สําคัญอีกชิ้นส่วนหนึ่ง เนื่องจากคานเป็น โครงสร้างที่รองรับน้ําหนักของพื้นอาคารในชั้นนั้น แล้วถ่ายน้ําหนักลงสู่เสาที่รองรับต่อไป
ซึ่งตามหลักการออกแบบโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว

Continue reading