mfg

เคมีในระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower)


แชร์ให้เพื่อน

เคมีในระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower)

จำหน่ายสารเคมีในระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower)

จำหน่ายสารเคมีระบบคูลลิ่งทาวเวอร์

  • ป้องกันตะกรัน
  • ป้องกันการกัดกร่อน
  • ป้องกันจุลินทรีย์
  • ป้องกันตะไคร่น้ำ

 


 

C-77 เคมีป้องกันตะกรัน และการกัดกร่อน (SCALE AND CORROSION INHIBITOR)

APPLICATION :
C – 77 เป็นสารเคมีในตระกูถฟอสโฟเนต โดยมีส่วนผสมของอะครีลิค โคโพลีเมอร์และเคมีป้องกัน
ป้องกันสนิมในท่อทองแดง ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของออราเคิลฯ โดยเป็นที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลาย และให้ประสิทธิภาพดีเยี่ยม ในการปรับปรุงคุณภาพน้ําในระบบหล่อเย็นแบบเปิด

CHARACTERISTICS :
1. ป้องกันการเกิดตะกรันจําพวก calcium carbonate , calcium phosphate เป็นต้น
2. ป้องกันและลดการเกิดการกัดกร่อนของชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เป็นโลหะ เช่น carbon steel, copper
and copper alloys ในระบบหล่อเย็น
3. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก C-77 ไม่มีส่วนประกอบของโลหะหนัก
4. มีลักษณะเป็นของเหลวซึ่งสะดวกในการใช้งาน การจัดเก็บและการควบคุม
5. สามารถใช้ร่วมกับ C-88 (เคมีป้องกันจุลินทรีย์ – ตะไคร่น้ํา) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า (กรณีตะกรันไปจับ condenser ทําให้เกิดการ load และเกิดการสูญเสีย)

HOW TO USE :
การใช้เคมี C-77 ควรเติมแบบต่อเนื่องทุกวันจะให้ประโยชน์สูงสุด และจุดเติมควรเติมที่ “Basin” (ถาดรอง) ของ Cooling Tower (กรณีไม่มี Feed pump) เพื่อให้มีการผสม ระหว่างน้ําใน Cooling Tower กับสารเคมี c77 เกิดได้เร็วขึ้นพร้อมใช้งานในการหมุนเวียน
ในระบบต่อไป

PROPERTIES :
ลักษณะปรากฏ : ของเหลวใส – สีน้ําตาลอ่อน / ไม่มีกลิ่น
การละลายน้ํา. : ละลายน้ําได้ดี
Specific gravity : 1.1 + 0.05
pH. : 10 – 14

HANDLING AND STORING :
1. เก็บในภาชนะปิดสนิท ที่อุณหภูมิห้องปกติ
2. สวมถุงมือและแว่นตาทุกครั้งที่มีการใช้สารเคมี
3. ในกรณีที่มีการสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้ําสะอาด , ถ้าเข้าตา ให้ใช้น้ําสะอาด
ล้างโดยให้น้ําไหลผ่านตาแล้วรีบนําผู้บาดเจ็บส่งแพทย์ทันที
4. ห้ามนําถังเปล่าไปใช้ใส่น้ําดื่มโดยเด็ดขาด

PACKAGING :
20 kgs. / ถังC-88 เคมีป้องกันจุลินทรีย์-ตะไคร่น้ำ

C-88 เคมีป้องกันจุลินทรีย์ – ตะไคร่น้ํา (MICROBIOCIDE)

APPLICATION :
C-88 เป็นสารเคมีในตระกูล Biocide เทคโนโลยีเฉพาะจากอเมริกา ใช้ในการควบคุม จุลินทรีย์ เช่น ตะไคร่น้ํา, รา,เมือก , แบคทีเรียเป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดตะกอนเน่าเหม็น ในระบบหล่อเย็น และเกิดการอุดตันในท่อ ทําให้การถ่ายเทความร้อน และการทํางานของเครื่องจักรลดลง ทําให้สิ้นเปลืองพลังงาน และเกิดการกัดกร่อนในระบบ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรักษา

CHARACTERISTICS :
1. ออกฤทธิ์ฆ่าจุลินทรีย์ – ตะไคร่น้ํา ที่เกาะอยู่เดิมให้หลุดออก พร้อมทั้งป้องกันไม่ให้
เกิดขึ้นใหม่
2. มีประสิทธิภาพดีแม้ใช้ในปริมาณน้อย
3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ Cooling Tower ในการระบายความร้อน
4. ช่วยยืดอายุการใช้งานของ Piping System และ Cooling Tower พร้อมทั้งลดปัญหาเรื่องการอุดตันของระบบหล่อเย็น
5. ไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนและสนิม ให้ผลดีกว่าใช้คลอรีน

HOW TO USE:
1. ควรเติมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด ส่วนจุดเติมคือที่
ถาดรอง ( Basin ) ของ Cooling Tower
2. ควรเติม C-88 ก่อนเติม C-77 โดยทิ้งระยะเวลาให้ห่างกันประมาณ 15-20 นาที จะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของระบบหล่อเย็นให้ดียิ่งขึ้นอีก

PROPERTIES :
ลักษณะปรากฏกลิ่น. : ของเหลวใสสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นเฉพาะตัว

การละลายน้ํา : ละลายน้ําได้ดี
Specific gravity. : 1.17
pH. : 8 – 11

HANDLING AND STORING:
1. เก็บในภาชนะปิดสนิท ที่อุณหภูมิห้องปกติ
2. สวมหน้ากากและถุงมือทุกครั้งที่มีการสัมผัสโดยตรง
3. ในกรณีที่มีการสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้ําสะอาด , ถ้าเข้าตาให้ใช้น้ําสะอาดล้างโดยให้น้ําไหลผ่านตา
แล้วรีบนําผู้บาดเจ็บส่งแพทย์ทันที
4. ห้ามนําถังเปล่าไปใช้ใส่น้ําดื่ม โดยเด็ดขาด

PACKAGING :
20 kgs / ถังแชร์ให้เพื่อน