mfg

กล้อง TOTAL STATION ยี่ห้อ NIKON รุ่น DTM-322+


แชร์ให้เพื่อน

กล้อง TOTAL STATION ยี่ห้อ NIKON รุ่น DTM-322+
กล้องสำรวจ แบบอิเล็กทรอนิกส์  ชนิดวัดระยะทางได้โดยใช้เป้าสะท้อน
ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

 


1. ระบบกล้องส่อง (Telescope) 
1.1 มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร่วมกันจุดเดียวกันกับแกนของกล้องส่อง
1.2 มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า  33 เท่า
1.3 ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า  45 มิลลิเมตร.
1.4 ให้ภาพหัวตั้งขนาดของภาพในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
1.5  ระบบอัตโนมัติ ( Compensator ) ชนิด Single axis
1.6 กล้องส่องหัวหมุด ( Optical Plummet ) กำลังขยายไม่น้อยกว่า 3 เท่า

2. การวัดระยะทาง ( Distant Measurement )
2.1 ในสภาพบรรยากาศที่สามารถมองเห็นได้ระยะ 20 กม. สามารถวัดระยะได้ 2,000 เมตร โดยใช้ปริซึม
ไม่เกิน 1 ดวง และวัดระยะได้ 2,300 เมตร. ในสภาพบรรยากาศที่มองเห็นได้ในระยะ 40 กม.
2.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน +/-( 3 mm. +2 ppm .x D ) m.s.e.
2.3 มีระบบ วัดระยะแบบละเอียด Fine mode และระบบวัดระยะแบบต่อเนื่อง (Tracking)

3. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )
3.1 แสดงค่าอ่านมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดถึง 1 ฟิลิปดา
3.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิ่งไม่เกิน  2 / 5  ฟิลิปดา
3.3 ใช้ระบบวัดมุมแบบ  Photoelectric detection by incremental encoder

4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม
4.1 สามารถบันทึกข้อมูลได้ โดยไม่ต้องใช้แผ่นบันทึกข้อมูล โดยบันทึกได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ข้อมูล
4.2 สามารถถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้
4.3 สามารถทำฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้
– กำหนดว่า Azimuth และการวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน
– การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ ( REM )
– กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Setting Out หรือ Lay out )
– การหาตำแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้อง ( Resection )
– คำนวณหาพื้นที่ ( Area )
– V-Plane , S-Plane , Inverse , offset

5. ทั่วไป
5.1 มีหน้าจอชนิด LCD Display สามารถให้แสงสว่างเพื่อช่วยในการทำงานเวลากลางคืน
5.2 มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP55
5.3 ระดับฟองกลมที่ฐานกล้องมีความไว 10 ลิปดาต่อ 2 มิลลิเมตร    และระดับฟองยาว  30  ฟิลิปดา
ต่อ 2 มิลลิเมตร

6. อุปกรณ์ประกอบ
6.1 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม   จำนวน  1 ชุด
6.2 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมโพลขาวแดงยาว 2  เมตร   จำนวน  1 ชุด
6.3 ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้   จำนวน  1 ขา
6.4 กล่องแบตเตอรี่กล้อง   จำนวน  1 ชุด
6.5 แบตเตอรี่ขนาด AA ชนิด Ni-MH พร้อมเครื่องประจุไฟ   จำนวน 1 ชุด
6.6 อุปกรณ์ปรับแก้   จำนวน 1 ชุด
6.7 สายต่อเพื่อถ่ายข้อมูลระหว่าง กล้องกับคอมพิวเตอร์   จำนวน 1 เส้น
6.8 หนังสือคู่มือการใช้กล้องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   อย่างละ 1 ชุด
6.9 แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล  จำนวน 1 ชุด

7. การรับประกันและบริการ
7.1 มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง
7.2 สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
7.3 มีศูนย์บริการซ่อม-บำรุง ที่สามารถตรวจสอบและบริการได้ทันที

#รุ่นกล้องประมวลผลรวม

แชร์ให้เพื่อน