mfg

กล้องTotal Station ยี่ห้อ DADI รุ่น DTM152M


แชร์ให้เพื่อน

กล้องTotal Station ยี่ห้อ DADI รุ่น DTM152M

1. ระบบกล้องส่อง (Telescope)

     1.1 มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร่วมกันจุดเดียวกันกับแกนของกล้องส่อง
1.2 มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
1.3 ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร
1.4 ให้ภาพหัวตั้งขนาดของภาพในระยะ 1 กม. ไม่น้อยกว่า 26 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา
1.5 ระบบอัตโนมัติ ( Compensator ) ชนิด Liquid Single axis
1.6 มีจุดเลเซอร์เพื่อสะดวกในการเล็งเป้าหมาย                                             

 2. การวัดระยะทาง ( Distance Measurement )
2.1 สามารถวัดระยะได้ 2,000 เมตร โดยใช้ปริซึมไม่เกิน 1 ดวง
2.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน +/- (3mm. +2ppm.D)
2.3 มีระบบวัดระยะแบบละเอียด Fine mode และ ระบบวัดระยะแบบต่อเนื่อง (Tracking)

 3. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )
3.1 แสดงค่าอ่านมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดถึง 1 ฟิลิปดา
3.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิ่งไม่เกิน 2 ฟิลิปดา

 

4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม
4.1 สามารถบันทึกข้อมูลในตัวเครื่อง โดยบันทึกได้ไม่น้อยกว่า 16,000 ข้อมูล
4.2 สามารถถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้
4.3 สามารถทำฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้
– กำหนดว่า Azimuth และการวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน
– การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ ( REM )
– กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Setting Out หรือ Lay out )
– การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง (Missing Line)
– การหาตำแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้อง ( Resection )
– คำนวณหาพื้นที่ ( Area )
– Side shot , Z coordinate , Point to line , Plane offset
– Program Road

 5. ทั่วไป
5.1 หน้าจอชนิด LCD ทั้ง 2 ด้าน มีปุ่มควบคุมไม่น้อยกว่า 24 ปุ่ม และสามารถป้อนค่าตัวเลขและตัวอักษรได้
5.2 ระดับฟองกลมที่ฐานกล้องมีความไว 10 ลิปดาต่อ 2 มม. และระดับฟองยาว 30 ฟิลิปดาต่อ 2 มม.หรือดีกว่า
5.3 แบตเตอรี่ Litium ตามมาตรฐานโรงงานสามารถใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อก้อน

 6. อุปกรณ์ประกอบ
6.1 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดงยาว 2 เมตร            จำนวน     1     ชุด
6.2 ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้                    จำนวน     1     ขา
6.3 แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้                        จำนวน     2     ก้อน
6.4 เครื่องประจุไฟ                                    จำนวน     1     ชุด
6.5 อุปกรณ์ปรับแก้                                    จำนวน     1     ชุด
6.6 สายต่อเพื่อถ่ายข้อมูลระหว่าง กล้องกับคอมพิวเตอร์            จำนวน     1     เส้น
6.7 หนังสือคู่มือการใช้กล้องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ        อย่างละ     1     ชุด
6.8 แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล                            จำนวน     1     ชุด

 

7. การรับประกันและบริการ
7.1 มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง
7.2 สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
7.3 มีศูนย์บริการซ่อม-บำรุง ที่สามารถตรวจสอบและบริการได้ทันที

 #รุ่นกล้องประมวลผลรวม

แชร์ให้เพื่อน