mfg

ประโยชน์ของบิวทิลอะซิเตท


แชร์ให้เพื่อน

ประโยชน์ของบิวทิลอะซิเตท

สวัสดีครับ หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับบิวทิล อะซิเตท แล้วว่าคืออะไร วันนี้เรามาดูประโยชน์ของบิวทิล อะซิเตทในอุตสาหกรรมต่างๆกันครับ

1.เป็นตัวทำละลายในกระบวนการผลิตเครื่องสำอางค์

ในกระบวนการผลิตเครื่องสําอาง ต้องมีตัวลำละลายสารบางอย่าง ซึ่งทั่วไปก็นิยมใช้บิวทิล อะซิเตทเป็นตัวทำละลาย ซึ่งลักษณะสำคัญของบิวทิล อะซิเตทคือเป็นของเหลว ไวไฟ ไร้สี แต่มีกลิ่นคล้ายพลไม้ Manufacture and application of many types of finishes Personal-care products, and cleaners, fragrances, and cosmetics

 

2.ใช้เป็นตัวทำละลายในการผลิตพลาสติก

การใช้บิวทิล อะซิเตทเป็นตัวทำละลายในการผลิตพลาสติกเป็นที่นิยม เพราะใช้งานง่ายและได้ผล
Manufacture of many types of finishes plastics

 

3.ใช้เป็นตัวทำละลายในการผลิตกระจกนิรภัย

บิวทิล อะซิเตททําหน้าที่เป็นตัวทําละลายในกระบวนการผลิตกระจกนิรภัย
Solvent for Manufactured tempered glass

 

รู้จักกับบิวทิล อะซิเตท คลิกอ่านรายละเอียด บิวทิลอะซิเตท

 

ความรู้เบื้องต้นในเรื่องตัวทำละลายและตัวถูกละลาย

หลักในการพิจารณาว่าสารใดเป็นตัวทำละลายและตัวถูกละลาย

1. สารมีสถานะต่างกันมาละลายซึ่งกันและกัน ให้ถือว่าสารที่มีสถานะเดียวกันกับสารละลายเป็น ตัวทำละลาย
เช่น โลหะ อะมัลกัมที่ใช้อุดฟันมีสถานะเป็นของแข็ง จึงมี ปรอท เป็น ตัวถูกละลาย และ โลหะเงิน เป็น ตัวทำละลาย
2. สารมีสถานะเดียวกันมาละลายซึ่งกันและกัน ให้ถือว่าสารที่มีปริมาณมากเป็น ตัวทำละลาย และสารที่มีปริมาณน้อยเป็น ตัวถูกละลาย
เช่น แอลกอฮอล์ที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค มีเอทานอล 70% และน้ำ 30% ละลายด้วยกัน จึงมี น้ำ เป็น ตัวถูกละลาย และ เอทานอล เป็น ตัวทำละลาย

เหรียญบาท มีส่วนผสมของทองแดง 75% และ นิกเกิล 25% โดยมวล จึงมี นิกเกิล เป็น ตัวถูกละลาย และ ทองแดง เป็น ตัวทำละลาย

แชร์ให้เพื่อน