mfg

กล้อง TOTAL STATION  ยี่ห้อ TOPCON รุ่น GTS-252 , GTS-255


แชร์ให้เพื่อน

กล้อง TOTAL STATION  ยี่ห้อ TOPCON รุ่น GTS-252 , GTS-255
กล้องสำรวจอิเล็กทรอนิกส์  ชนิดวัดระยะทางได้โดยใช้เป้าสะท้อน

                      

1. ระบบกล้องส่อง (Telescope)
1.1 มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร่วมกันจุดเดียวกันกับแกนของกล้องส่อง
1.2 มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
1.3 ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร(EDM 50mm.)
1.4 ให้ภาพหัวตั้งขนาดของภาพในระยะ 1 กม. ไม่น้อยกว่า 26 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา
1.5 ระบบอัตโนมัติ ( Compensator ) ชนิด Liquid Single axis 

2. การวัดระยะทาง ( Distance Measurement )
2.1 สามารถวัดระยะได้ 2,000 เมตร โดยใช้ปริซึมไม่เกิน 1 ดวง
2.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน +/- (2mm. +2ppm.xD) m.s.e.
2.3 มีระบบวัดระยะแบบละเอียด Fine mode วัดเร็ว Coarse mode และระบบวัดระยะแบบต่อเนื่อง (Tracking) 

3. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )
3.1 แสดงค่าอ่านมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดถึง 1 ฟิลิปดา
3.2 GTS-252 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิ่งไม่เกิน 2 ฟิลิปดา
3.3 GTS-255 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิ่งไม่เกิน 5 ฟิลิปดา
3.4 ใช้ระบบวัดมุมแบบ Absolute Reading

 

4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม
4.1 สามารถบันทึกข้อมูล โดยไม่ต้องใช้แผ่นบันทึกข้อมูลหรือเครื่องบันทึกข้อมูลชนิด อิเล็กทรอนิกส์ โดยบันทึก
ได้ไม่น้อยกว่า 24,000 ข้อมูล
4.2 สามารถถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้
4.3 สามารถทำฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้
– กำหนดว่า Azimuth และการวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน
– การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ ( REM )
– กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Setting Out หรือ Lay out )
– การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง (Missing Line)
– การหาตำแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้อง ( Resection )
– คำนวณหาพื้นที่ ( Area )
– Side shot , Z coordinate , Point to line , Plane offset
– Program Road 

 

5. ทั่วไป
5.1 หน้าจอชนิด LCD ทั้ง 2 ด้านของตัวกล้อง มีปุ่มควบคุมไม่น้อยกว่า 24 ปุ่ม และสามารถป้อนค่าตัวเลขและ
ตัวอักษรได้โดยตรง
5.2 มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP54 หรือดีกว่า
5.3 ระดับฟองกลมที่ฐานกล้องมีความไว 10 ลิบดาต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า และระดับฟองยาว 30 ฟิลิปดา
ต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
5.4 แบตเตอรี่ ชนิดภายในตามมาตรฐานโรงงานสามารถใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมงต่อก้อน 

6. อุปกรณ์ประกอบ
6.1 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม                      จำนวน     1     ชุด
6.2 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดงยาว 2 เมตร          จำนวน     1     ชุด
6.3 ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้                          จำนวน     1     ขา
6.4 แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้                                      จำนวน     2     ก้อน
6.5 เครื่องประจุไฟ                                                              จำนวน     1     ชุด
6.6 อุปกรณ์ปรับแก้                                                     จำนวน     1     ชุด
6.7 สายต่อเพื่อถ่ายข้อมูลระหว่าง กล้องกับคอมพิวเตอร์              จำนวน     1     เส้น
6.8 หนังสือคู่มือการใช้กล้องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    อย่างละ     1     ชุด
6.9 แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล                                             จำนวน     1     ชุด 

7. การรับประกันและบริการ
7.1 มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง
7.2 สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
7.3 มีศูนย์บริการซ่อม-บำรุง ที่สามารถตรวจสอบและบริการได้ทันที

#รุ่นกล้องประมวลผลรวม

แชร์ให้เพื่อน