mfg

กล้องTOTAL STATION  ยี่ห้อ TOPCON รุ่น GTS-1002


แชร์ให้เพื่อน

กล้องTOTAL STATION  ยี่ห้อ TOPCON รุ่น GTS-1002
กล้องสำรวจอิเล็กทรอนิกส์  ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน

1. ระบบกล้องส่อง (Telescope) 

    1.1 มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร่วมกันจุดเดียวกันกับแกนของกล้องส่อง
    1.2 มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
    1.3 ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร
    1.4 ให้ภาพหัวตั้งขนาดของภาพในระยะ 1 กม. ไม่น้อยกว่า 26 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา
    1.5 ระบบอัตโนมัติ ( Compensator ) ชนิด Dual-axis liquid tilt sensor.

2. การวัดระยะทาง ( Distance Measurement )

    2.1 สามารถวัดระยะได้ 4,000 เมตร โดยใช้ปริซึมไม่เกิน 1 ดวง 
    2.2 สามารถวัดระยะได้ 350 เมตร โดยไม่ต้องใช้ปริซึม
    2.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน +/- (2mm. +2ppm.xD) m.s.e. 
    2.3 มีระบบวัดระยะแบบละเอียด(Fine mode) วัดเร็ว(Coarse mode) ระบบวัดระยะแบบต่อเนื่อง(Tracking) 

3. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )

    3.1 แสดงค่าอ่านมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดถึง 1 ฟิลิปดา
    3.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิ่งไม่เกิน 2 ฟิลิปดา
    3.3 ใช้ระบบวัดมุมแบบ Absolute Reading

4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม

    4.1 สามารถบันทึกข้อมูล โดยไม่ต้องใช้แผ่นบันทึกข้อมูลหรือเครื่องบันทึกข้อมูลชนิด 
              อิเล็กทรอนิกส์โดยบันทึกได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ข้อมูล
    4.2 สามารถถ่ายข้อมูลด้วย USB Flash drives(Max.8 GB)
    4.3 สามารถทำฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้

        – กำหนดว่า Azimuth และการวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน
        – การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ ( REM ) 
         กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Setting Out หรือ Lay out ) 
        – การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง (Missing Line)
        – การหาตำแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้อง ( Resection )
        – คำนวณหาพื้นที่ ( Area )
        – Side shot , Z coordinate , Point to line , Plane offset
        – Program Road 

5. ทั่วไป

    5.1 หน้าจอชนิด LCD 2หน้าจอ มีปุ่มควบคุมไม่น้อยกว่า 25 ปุ่ม และสามารถป้อนค่าตัวเลขและตัวอักษรได้โดยตรง
    5.2 มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
    5.3 ระดับฟองกลมที่ฐานกล้องมีความไว 10 ลิบดาต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า 
              และระดับฟองยาว 30 ฟิลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
    5.4 แบตเตอรี่ ชนิดภายในตามมาตรฐานโรงงานสามารถใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า 25 ชั่วโมงต่อก้อน 

 

6. อุปกรณ์ประกอบ

    6.1 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม                          จำนวน     1  ชุด
    6.2 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดงยาว 2 เมตร              จำนวน     1  ชุด
    6.3 ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้                              จำนวน     1  ขา
    6.4 แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้                                          จำนวน     2  ก้อน
    6.5 เครื่องประจุไฟ                                                                  จำนวน     1  ชุด
    6.6 อุปกรณ์ปรับแก้                                                          จำนวน     1  ชุด
    6.7 USB Flash Drives                                                          จำนวน      1  ชุด
    6.8 หนังสือคู่มือการใช้กล้องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ             อย่างละ    1  ชุด
    6.9 แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล                                                  จำนวน     1  ชุด 

 

7. การรับประกันและบริการ

    7.1 มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง
    7.2 สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
    7.3 มีศูนย์บริการซ่อม-บำรุง ที่สามารถตรวจสอบและบริการได้ทันที

 

#รุ่นกล้องประมวลผลรวม

แชร์ให้เพื่อน