mfg

บิวทิลอะซิเตท (Butyl Acetate) สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม


แชร์ให้เพื่อน

บิวทิล อะซิเตท BUTYL ACETATE หรือ BA

หรือ Butyl Acetate สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

butyl acetate หรือที่เรียกว่า butyl ethanoate เป็น ester ซึ่งเป็นของเหลวที่ไม่มีสีเป็นของเหลวไวไฟที่อุณหภูมิห้อง พบได้ในผลไม้นานาชนิดซึ่งรวมไปถึงสารเคมีชนิดอื่น ๆ จะให้รสชาติที่มีลักษณะเฉพาะและมีกลิ่นหอมของกล้วยหรือแอปเปิ้ล ใช้เป็นเครื่องปรุงผลไม้สังเคราะห์ในอาหารเช่นขนมไอศครีมชีสและขนมอบ เป็นต้นแต่ในปัจจุบันสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

บิวทิล อะซิเตท BUTYL ACETATE สูตรทางเคมี C6H12O2
CAS NO. 123-86-4

ประโยชน์บิวทิลอะซิเตท

เรามาดูกันว่าใช้ประโยชน์บิวทิลอะซิเตท ในทางใดได้บ้าง
1.เป็นตัวทำละลายในเครื่องสำอางค์
2.ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก
3.ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตกระจกนิรภัย
4.ใช้เป็นสารทำละลายในขบวนการทำหมึกพิมพ์ กาว และ ในอุตสาหกรรมเคลือบสีผิวที่ใช้ไนโตรเซลลูโลส
5.ใช้เป็นตัวทำละลายในสีต่างๆ ทินเนอร์ และอุตสาหกรรมอื่น
6.เป็นสารประกอบอินทรีย์ เป็นตัวทำละลายในเครื่องสำอางค์
7.ใช้อุตสาหกรรมเคลือบผิว งานทำความสะอาดชุบโลหะ

ประโยชน์ของบิวทิลอะซิเตท 


คุณสมบัติของบิวทิล อะซิเตท

เป็นของเหลวไวไฟ 

 

*** ข้อควรระวัง
เก็บให้ห่างจากแหล่งกําเนิดไฟ ห้ามสูบบุหรี่ เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด

อันตรายต่อสุขภาพและการปฐมพยาบาลหากสัมผัสกับบิวทิล อะซิเตท
ระคายเคืองต่อผิวหนัง ดวงตาและระบบทางเดินหายใจ เสี่ยงต่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อดวงตา

*** ถ้าสัมผัสบิวทิล อะซิเตททางผิวหนัง
ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก และทําการชําระล้างร่างกายด้วยน้ํา สะอาดทันที ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ : ให้ทางผู้ผลิต / ผู้จัดจําหน่าย หรือผู้มีความรู้ ความสามารถในการกําหนดวัสดุที่เหมาะสมเพื่อลดการสูญเสีย

*** ถ้าสูดดมบิวทิล อะซิเตทเข้าไป
ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปที่อากาศบริสุทธิ์ และให้อยู่ในท่าที่สบาย เพื่อให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวก
ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายออกไปในที่อากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุด หายใจให้ช่วยผายปอดถ้าหายใจลําบากให้ออกซิเจน นําส่งแพทย์

ควรใช้ภายนอกอาคารหรือในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี – สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือ แว่นตานิรภัย

*** ถ้าสัมผัสบิวทิล อะซิเตททางดวงตา
ให้ฉีดล้างตาทันทีด้วยน้ําสะอาดปริมาณมากๆ อย่างน้อย 10 นาที พร้อม กระพริบตาถี่ๆ ขณะทําการล้าง นําส่งแพทย์

*** การกลืนกินบิวทิล อะซิเตทเข้าสู่ร่างกาย
ห้ามทําให้อาเจียน ห้ามให้กินนมหรือน้ํามันที่ย่อยสลายได้ ทําให้ผู้ป่วยหายใจสะดวก นําส่งแพทย์

สินค้ามีของ 3 เจ้า
1. จีน  ผลิตจากประเทศจีน
2. Petronas
3. Thaioil

สารประกอบทางเคมี
สูตร: C6H12O2
จุดเดือด: 126 °C
ปริมาตรเชิงโมล: 116.16 ก./โมล
ความหนาแน่น: 882 กก./ลบ.ม.
จุดหลอมเหลว: -78 °C
ประเภท: เอสเทอร์

ราคาบิวทิลอะซิเตท
ถังล่ะ 180 กิโลกรัม

*** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามก่อน

แชร์ให้เพื่อน